Betingelser for brug / Terms of use 

Aftale mellem dig som bruger og MPLC

Motion Picture Licensing Company (International) Limited ("MPLC") hjemmeside defineres heri til at omfatte alle mplc.org og alle andre websider der opretholdes af MPLC og dets relaterede selskaber og partnere. 

Din adgang til og fortsatte brug af dette websted indebærer din accept, uden begrænsning, af disse Vilkår for brug ( "Vilkår for brug"), og accepterer brugen af dine data i overensstemmelse med MPLC privatlivspolitik. Vores nuværende fortrolighedspolitik er lagt ud på hjemmesiden. Privacy Policy  

Som refereret nedenfor, "vi", "os" eller "vores" omfatter MPLC, og "du" eller "Din" omfatter brugeren.

Spørgsmål eller bekendtgørelser vedrørende disse vilkår for anvendelse skal rettes til os via "Kontakt MPLC" formularen, som findes på vores hjemmeside.

I det følgende beskrives vilkårene for anvendelse af oplysninger, tjenester samt produkter på vores hjemmeside og relaterede websider (samlet kaldet "Tjenester"), som vi tilbyder dig.

Vi forbeholder os retten til at ændre, tilpasse eller gentage Betingelserne for brug fra tid til anden, med eller uden forudgående varsel.

Brug af denne hjemmeside

Du har læst og accepterer ‘Betingelser for brug’. Du accepterer endvidere at overholde dansk eller anden gældende lovgivning om videregivelse af oplysninger indhentet fra Tjenesterne i overensstemmelse med betingelserne for brug, samt ikke at bruge Tjenesterne til ulovlige formål og ikke til at forstyrre eller afbryde netværk som er forbundet til Tjenesterne.

Du accepterer at bruge Tjenesterne udelukkende til din egen ikke-kommercielle brug og gavn.

Du accepterer straks at underrette os, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret adgang eller brug af Tjenesterne, eller af en part som hævder, at Tjenesterne krænker andres ophavsret, varemærker eller andre kontraktlige, vedtægtsmæssige rettigheder.

MPLC forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt, og fra tid til anden, at ændre eller afbryde midlertidigt eller permanent Tjenesten (eller dele heraf) med eller uden varsel. Du accepterer, at MPLC ikke hæfter over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, suspension eller ophør af Tjenesten.

Intellektuel ejendom

Dette websted indeholder information, som stammer helt eller delvist fra materialer leveret af os og forskellige andre kilder. Dette websted herunder, men ikke begrænset til dens tekst, logoer, indhold, billeder og grafik (den "intellektuel ejendomsret"), er beskyttet af ophavsret, service mærker, internationale traktater og/eller andre ejendomsrettigheder og love i USA og andre lande. Den intellektuelle ejendom er også beskyttet, som et kollektivt arbejde eller kompilering under USA ophavsret og andre love og traktater. Du accepterer at overholde gældende ophavsret og andre love, samt eventuelle yderligere meddelelser om ophavsret eller begrænsninger, der er indeholdt i Tjenesterne.

Du må downloade materiale fra Tjenesten og/eller lave en udskrift kopi til din egen personlige ikke-kommercielle brug, forudsat du beholder og referer til alle ophavsrettigheder og andre meddelelser om ejendomsret. Hvis du ønsker at lave kopier og/eller distribuere oplysninger, bedes du kontakte os. 

Du må ikke bruge nogen af ​​vores varemærker, firmanavne eller varemærker for tjenesteydelser på nogen måde, som skaber det indtryk, at sådanne navne og mærker, tilhører eller er forbundet med dig, eller at de anvendes med vores samtykke. Du anerkender, at Du ingen ejerrettigheder har, i eller til de anvendte navne og mærker.

Ingen garantier

Du får absolut ingen rettigheder eller licenser till eller i Tjenesterne og materialet herfor, andet end en begrænset ret til at udnytte Tjenesterne i overensstemmelse med ’Betingelser for brug’. Hvis du vælger at downloade indhold fra Tjenesterne, skal du gøre det i overensstemmelse med ’Betingelser for brug’. En sådan overførsel er licenseret til dig, af os, og kun til din egen personlige, ikke-kommercielle brug i overensstemmelse med ’Betingelser for brug’ og overdrager ikke alle andre rettigheder til dig.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, handle, videresælge eller udnytte noget til kommercielle formål, heraf enhver del af Tjenesten, brugen af ​​Tjenesten eller adgang til Tjenesten.

Alle rettigheder er reserveret

Alle nuværende og fremtidige af vores rettigheder, i og til intellektuel ejendom og andre rettigheder af enhver type, i henhold til lov, indenlandske eller udenlandske, herunder rettigheder i og til alle applikationer og registreringer vedrørende Tjenesterne, som mellem Dig og Os, vil til enhver tid være og forblive vores eksklusive ejendom. Alle nuværende og fremtidige rettigheder og ejendomsretten til Tjenesterne (herunder retten til at udnytte Tjenesterne eller dele af Tjenesterne med nogen nuværende eller fremtidig teknologi) er forbeholdt os og vores eksklusive brug. Medmindre de specifikt er tilladt under ‘Betingelser for brug’, kan du ikke kopiere eller gøre brug af Tjenesterne eller dele heraf.

Fraskrivelse af ansvar 

Vi garanterer ikke, eller garanterer for nøjagtigheden, kvaliteten, fuldstændighed, valuta, eller gyldigheden af ​​alle oplysninger på hjemmesiden eller information linket fra hjemmesiden. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indhentet fra kilder, som os anses at være korrekte.

Oplysningerne på denne hjemmeside kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl og webstedet kan være genstand for perioder med afbrydelse. Vi kan foretage ændringer eller forbedringer når som helst. 

Tjenesterne stilles dig til rådighed en "som de ses" basis. Vi fralægger og accepterer ikke noget ansvar over for dig i forhold til Tjenesterne.

Generel ansvarsfraskrivelser

Vi er ikke ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige, betingede eller nogen andre former for skader, som følge af eller i forbindelse med brugen af ​​dette websted eller hjemmesider, eller i tiltro til den tilgængelige information på hjemmesiden eller linkede hjemmesider oplysninger. Dette omfatter enhver personskade, driftstab, tab af brug, tab af data, tabt fortjeneste eller andre økonomiske tab, uanset om det er på baggrund af en aftale, forsømmelse eller andre indviklede foranstaltninger, selv om vi er blevet informeret om muligheden. Vores samlede ansvar over for dig, for alle tab, skader, og søgsmål (herunder uden begrænsning, uagtsomhed eller på anden måde), vil ikke overstige det beløb, du har betalt til os for at få adgang Tjenesterne.

Forældelsesfrist

Du accepterer, at uanset vedtægter eller lov om det modsatte, ethvert krav eller sagsanlæg, der udspringer af eller i forbindelse med brug af Tjenesten skal indgives inden for et (1) år efter et sådant krav eller søgsmål opstod eller forældes.

Erstatning

Du accepterer, i det omfang det er tilladt ved lov, at skadesløsholde og holde os, vores bestyrelsesmedlemmer, direktører, ejere, agenter og ansatte skadesløse fra ethvert krav eller forlangende, herunder rimelige advokatsalærer, lavet af tredjemand på grund af eller som følge af Deres brug af Tjenesterne i strid med disse Betingelser til brug for dig, eller overtrædelse af dig, eller en anden bruger af Tjenesterne ved hjælp af dit IT udstyr, af enhver intellektuel ejendomsret eller anden ret til nogen person eller juridiske enhed. Vi forbeholder os ret til at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol over enhver sag, som er forvoldt af dig.

Links

Tjenesterne kan vise links til andre hjemmesider, der ikke ejes eller vedligeholdes af os. Inklusionen af ​​et link til en sådan hjemmeside er ikke ensbetydende med holdninger som er vores. Visning af enhver hjemmeside med et link fra Tjenesterne er på egen risiko.

Tjenesten kan levere, eller tredjepart kan videregive, links til andre World Wide websteder eller ressourcer. Fordi vi ikke har kontrol over disse sider og ressourcer, anerkender og accepterer du, at MPLC ikke er ansvarlig overfor ​​sådanne eksterne websteder eller ressourcer, og ikke støtter og ikke er ansvarlig eller hæfter for indhold, reklame, produkter eller andre materialer, på eller tilgængelige fra sådanne websteder eller ressourcer. Du anerkender og accepterer, at vi er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig, hverken direkte eller indirekte, for eventuelle skader eller tab forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af, eller tilliden til sådant indhold, varer eller tjenester til rådighed på eller gennem sådanne sider eller ressourcer.

Politik vedrørende påstande om krænkelse

Det er vores politik at reagere hurtigst muligt på modtagne meddelelser om påstået krænkelse af intellektuel ejendomsret. Vi vil straks behandle og undersøge meddelelser om påståede overtrædelse og vil træffe passende foranstaltninger under Digital Millennium Copyright Act og andre gældende love om immaterielle rettigheder.

Alle meddelelser om krænkelse af ophavsretten skal sendes til os.

Meddelelser om krænkelse af ophavsret skal indeholde følgende oplysninger:

  • En fysisk eller elektronisk fuldmagt fra en person autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ​​ophavsretten, som hævdes krænket.
  • Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være krænket.
  • Identifikation af det materiale, som hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet og tilstrækkeligt med oplysninger til at vi kan finde materialet.
  • Adresse, telefonnummer eller e-mail adressen på den anklagende part.
  • En erklæring om, at den klagende part er i god tro om, at brugen af de materiale som hævdes krænket, ikke er autoriseret af ejeren af ​​ophavsretten, dennes agent eller loven.
  • En erklæring, under straf for mened, om at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte, og at den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ​​en eksklusiv rettighed, der påstås krænket. Vi forbeholder os ret til at fjerne og / eller deaktivere adgang fra Tjenesten til websider der gentagne gange overtræder og forbeholder os ret til at opsige alle kontohavere og abonnenter, der er gentagne krænker den intellektuelle ejendomsret.

Adgang uden for Kongeriget Danmark

Vi står ikke til ansvar for, at den information, der leveres på denne hjemmeside er passende eller tilgængeligt for brug på steder uden for Kongeriget Danmark, dets territorier og besiddelser. Hvis du bruger Tjenesterne fra andre steder, er Du ansvarlig for at overholde gældende lokal lovgivning.

MPLC kan linke til websteder, der drives ved MPLC søsterselskaber uden for Kongeriget Danmark. Du er ansvarlig for at overholde den gældende lokale lovgivning, når du bruger disse websteder.

Diverse

Disse vilkår for anvendelse er underlagt og fortolkes i henhold til dansk lovgivningen, uanset eventuelle principper lovkonflikter, og du giver hermed samtykke til jurisdiktion af sådanne domstole. Hvis nogen del af disse betingelser for brug er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil denne del blive anset afskilt, og vil ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.