LICENS AFTALE

VILKÅR & BETINGELSER

 

 

 

 1. MPLC tildeler hermed LICENSTAGER en ikke-eksklusiv licens til ny offentlig fremførelse af film og programmer fra tv på LICENSTAGERS ejendom af bestemte lovligt erhvervede medier (f.eks. spillefilm, tv-serier, dokumentarfilm, tv-produktioner og udvalgte nyhedsudsendelser på dvd, streamede eller ow- tv), der er beregnede til personligt og privat brug i eget hjem.

 2. MPLC garanterer at have sikret sig de fornødne rettigheder, herunder Copyright, Designs and Patents Act. 1988 Chapter 48 Part I Chapter II sections 16 & 19, for at tildele LICENSTAGER denne licens.

 3. “Periode” betyder den periode, der begynder på “startdato”, og som fortsætter i efterfølgende perioder af et (1) år, medmindre aftalen opsiges af en af parterne til slutningen af pågældende periode eller en anden given periode med tres (60) dages skriftlig varsel fremsendt til den anden part med almindelig post eller e-mail. Hvert et (1) års periode betegnes herefter som et “kontraktår”. MPLC hverken refunderer beløb eller yder kredit til LICENSTAGER, hvis LICENSTAGER opsiger aftalen før periodens udløbsdato.

 4. Den ny offentlige fremførelse, som denne licens giver tilladelse til, skal foregå på de(n) lokalitet(er), der er specificeret i ansøgningen. Publikum er begrænset til LICENSTAGERS lokalitet(er). Der må ikke reklameres for eller offentliggøres specifikke titler, ligesom der ikke må tages nogen form for gebyr eller entré af publikum.

 5. Det aftalte licenshonorar for det første kontraktår i denne aftale er det beløb, specificeret af MPLC på den gældende ansøgning, der skal betales til MPLC. (Licenshonoraret er baseret på oplysninger givet til MPLC af LICENSTAGER.) Efterfølgende kontraktår kan indeholde justeringer (i) baseret på eller svarende til Consumer Price Index - CPI) for perioden efter seneste licenshonorarjustering, og (ii) reekterende en stigning i antallet af deltagere til fremvisninger i overensstemmelse med denne licensaftale. På årlig basis, eller på opfordring af MPLC, skal LICENSTAGER forsyne MPLC med den information, som MPLC beder om for at kunne bestemme Licenshonoraret for efterfølgende kontraktår. Licenshonoraret for hvert efterfølgende kontraktår forfalder til betaling senest på hver startdato i den periode, denne licens løber.

 6. De specifikke titler, som LICENSTAGER må fremvise ifølge denne licensaftale, er spillefilm, tv-serier, dokumentar film, tv-produktioner og udvalgte nyhedsudsendelser o.lign., produceret og/eller distribueret af associerede filmselskaber. En komplet liste over MPLCs associerede filmselskaber kan udleveres ved forespørgsel. Og MPLC gør gældende, at MPLC eller MPLCs licensgivere omfattet af denne licensaftale ikke nødvendigvis er i besiddelse af de pågældende rettigheder til bestemte, individuelle titler, eller at disse rettigheder kan udløbe i løbet af perioden for denne licenskontrakt. MPLC kan, på et givent tidspunkt i perioden, sende LICENSTAGER bindende varsel om, at bestemte titler indeholdt i denne licensaftale ikke længere må vises offentligt. Sådan et varsel er bindende og kan effektueres ved modtagelse hos LICENSTAGER.

 7. LICENSTAGER må offentligt fremvise de specifikke titler, der er indeholdt i denne licensaftale ved hjælp af lovligt producerede medier (spillefilm, tv-serier, dokumentarfilm, tv-produktioner og udvalgte nyhedsudsendelser o.lign.) af de titler, som LICENSTAGER har erhvervet sig på lovlig vis. Det er alene LICENSTAGERS ansvar at hjemtage medierne samt afholde alle udgifter i forbindelse med hjemtagelse af disse. Disse udgifter er på ingen måde omfattet af eller på anden måde forbundet med denne aftales licenshonorar.

 8. LICENSTAGER må ikke kopiere, redigere eller på anden måde ændre på de medier (spillefilm, tv-serier, dokumentarfilm, tv-produktioner og udvalgte nyhedsudsendelser o.lign.), der er indeholdt i denne licensaftale.

 9. MPLC’s licens dækker alle MLPC’s medlemmer og deres rettigheder i det omfang de indehaves af MPLC’s medlemmer, men omfatter ikke licensering af tredjemands eventuelle rettigheder, herunder f.eks. musikrettighedshavere og medvirkende i danske film og tv-serier mv.. Alle separate afgifter, der eventuelt skal betales til tredjemand, herunder musikrettighedshavere og medvirkende i danske film og tv-serier og andre for retten til offenligt at vise tredjemands optrædener og til at spille den musik, der er i en given film eller tv-serie, afholdes alene af LICENSTAGER og er MPLC uvedkommende.

 10. Denne licensaftale kan ikke overdrages af LICENSTAGER, men kan overdrages af MPLC.

 11. I tilfælde af LICENSTAGERS overtrædelse af nærværende licensaftale, forbeholder MPLC sig ret til, med tredive (30) dages skriftlig varsel, at opsige denne licensaftale. I tilfælde af sådant aftaleophør modtager LICENSTAGER ikke tilbagebetaling af licenshonorar. Hvis MPLC eller LICENSTAGER giver afkald på at gøre sine beføjelser gældende i tilfælde af anden parts misligholdelse, medfører dette ikke at parterne tillige giver afkald på at gøre sådanne beføjelser gældende i tilfælde af tidligere, fortsatte eller senere misligholdelse.

 12. I tilfælde af at MPLC hyrer en advokat til at håndhæve sine rettigheder i denne licensaftale, nødvendiggjort af LICENSTAGERS misligholdelse af enhver betingelse under denne aftale, indvilliger LICENSTAGER i at betale de rimelige udgifter og de rimelige advokatomkostninger, som MPLC er blevet påført i forbindelse hermed.

 13. LICENSTAGER anerkender ved betaling af licenshonoraret, anført på den pågældende ansøgning, at alle oplysninger givet af LICENSTAGER er sande, korrekte og komplette i alle henseender. Denne licensaftale er indgået med behørig fuldmagt og udgør en lovlig, gyldig og bindende forpligtelse for LICENSTAGER og kan håndhæves i overensstemmelse med dens vilkår og betingelser.

 14. Enhver rettighed, der ikke er tildelt LICENSTAGER under denne licensaftale, tilhører ubetinget MPLC og/eller MPLCs licensgivere.

 

© Copyright 2016 Motion Picture Licensing Company Limited. All Rights Reserved.

"MPLC Paraplylicens®" er et registreret varemæker der tilhører Motion Picture Licensing Company Denmark A/S.